OŠETŘENÍ STROMŮ ŘEZEM

ZDRAVOTNÍ ŘEZ | REDUKČNÍ ŘEZ | BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ | VÝCHOVNÝ ŘEZ | ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

 

 

Zdravotní řez

Jde o základní komplexní typ řezu. Cílem zdravotního řezu je zabezpečení provozní bezpečnosti, dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu a vitality. Snažíme se o zachování architektury koruny typické pro daný taxon. Zdravotní řez neřeší statické poměry celého jedince (jako např. riziko vývratu, zlomu kmene apod.)

Odstraňujeme či citlivě zakracujeme  větve suché a odumírající, mechanicky poškozené, kodominantní a tlakové větvení. Nevhodné po stránce  tvaru a budoucího vývoje koruny, nemocné, sekundární výhony. Může  se také upravit podchodná či podjezdová výška stromu

Intenzita opakování: 5-10 let.
Termín realizace:  Zdravotní řez je vhodný nejlépe v době vegetační aktivity, tzn. od začátku dubna.

Redukční řez

Do skupiny redukčních řezů řadíme všechny typy  řezů, které zmenšují objem koruny stromu. Cílem tohoto typu řezu může být odstranění suchých nebo infikovaných větví, redukce ve směru  k překážce (budova, dráty el. vedení), symetrizace koruny, nebo redukce obvodu koruny za účelem zmenšení náporové plochy a snížení těžiště stromu.

Redukční řezy jsou určeny především pro dospělé a senescentní jedince.  Často se provádí u stromů ponechaných po dlouhou dobu bez pěstebních zásahů. Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné realizovat postupně, v několika etapách.  Při jednom zákroku by nemělo být odstraněno více než 30% objemu koruny.

Intenzita opakování:  3-7 let
Termín realizace:  období plné vegetace v případě silnějších zásahů druhá polovina období vegetačního klidu (předjaří).

 

Bezpečnostní řez

Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti  stromu. Neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako např. možnost vývratu, zlomu kmene apod.

Cílem bezpečnostního řezu je odstranit větve popř. části koruny, které by mohly svým pádem způsobit újmu na majetku nebo na zdraví či životě osob a odlehčit větve se zřetelnými, staticky významnými defekty: silné suché, narušující provozní bezpečnost, mechanicky poškozené, volně visící, zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou.

Intenzita opakování:  2-6 let (dle potřeby).
Termín realizace:  bezpečnostní řez je možné provádět  kdykoliv během roku, nejlépe však v době olistění.

Výchovný řez

Provádí se u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Je jedinečnou možností zasáhnout bez rozsáhlejšího poranění až do kosterních větvení stromu a ovlivnit snadno a levně budoucí architekturu koruny.

Cílem výchovného řezu je vytvoření charakteristického tvaru koruny, který je typický pro daný druh a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a staticky stabilní koruny v období dospělosti stromu, stejně jako přizpůsobení tvaru a velikosti koruny požadavkům stanoviště.

Odstraňují se větve s vyvíjejícími se tlakovými vidlicemi, větve poškozené, nevhodné z hlediska architektury koruny, příliš hustě rostoucí, rostoucí směrem k překážce či z důvodu podchodné, podjezdné výšky.

Intenzita opakování:  1-3 roky, provádí se  zpravidla do 10-15 let po výsadbě.
Termín realizace:  předjarní období a období plné vegetace

 

Řez ovocných stromů

Jednotlivé druhy a odrůdy ovocných stromů mají různé nároky na typ i dobu řezu.

Cílem řezu ovocných stromů je:

  • dosažení fyziologické rovnováhy mezi  nadzemní a kořenovou soustavou při zachování charakt. tvaru koruny pro určitý druh
  • dosažení rovnováhy mezi růstem a  plodností
  • světlá a vzdušná koruna (kvalitní a dobře vybarvené ovoce)
  • pravidelná a vyrovnaná plodnost kvalitního ovoce (zamezení periodické plodnosti)
  • snížení výskytu chorob a zajištění dobrého zdravotního stavu
  • dobrá provozní bezpečnost (zejména u starých stromů s velkými korunami)

Doba řezu:

  • Z ekonomických důvodů byla přesunuta na období vegetačního klidu, což není z fyziologického hlediska vždy správné.
  • Jádroviny snáší řez v tomto období (předjaří) poměrně dobře. Fyziologicky  správnější je však řez v období od počátku vegetace, doplněný o letní řez.
  • Peckoviny je až na výjimky (ořešáky, třešně, višně) třeba řezat podle jednotlivých druhů na jaře nebo v létě, čímž se zpravidla snažíme vyhnout klejotoku (řez v srpnu). Typ řezu je podřízen čtyřem základním vývojovým etapám života stromu